Turnului nr 5 Brasov, 500152 + 40-268-548-175 clienti@flavus.ro

Servicii

În aria de deservire a operatorului FLAVUS INVESTIȚII SRL Brașov, orice utilizator nou care dorește să se racordeze la rețelele de utilități va parcurge următoarele etape :
– solicitarea și obținerea Avizului de Amplasament (AA);
– Solicitarea și obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR);
– Întocmirea și prezentarea Proiectului tehnic în vederea obținerii Avizului Comisiei Tehnico Economice (ACTE) a operatorului;
– Solicitarea și obținerea Avizului de Săpătură (AS);
– Recepționarea lucrării și contractarea furnizării efective a serviciilor de utilități.
Pentru preluarea unui branșament/racord existent (schimbare proprietar) este necesară obținerea unui ATR urmată de semnarea unui nou contract de furnizare utilități.

Orice utilizator care dorește să fie racordat la sistemul de alimentare cu apă și canalizare trebuie să solicite operatorului avizul de amplasament / aviz tehnic de racordare.
Avizul de amplasament se eliberează:
– în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru obiectivul propus, sau
– ca informare tehnica despre situatia retelelor existente si eventuale conditionari în vederea întocmirii proiectului de racordare
la retelele operatorului (în cazul în imobilelor noi / existente sau retele noi)
Documentaţia pe baza căreia se eliberează avizul amplasament va conţine:
1. Cerere tip
2. Certificat de urbanism (dacă este cazul).
3. Planul de situaţie la scara de 1 : 500 / planul de încadrare în zonă
4. Planul rețelelor în incintă.- în cazul construcțiilor existente.
5. Actul de proprietate / contract de închiriere.
6. Imputernicire dată de proprietar pentru persoana care semneaza cererea / depune documentatia / ridica avizul
7. Certificat de inregistrare fiscala ORC.
8. In cazul persoanelor juridice: agenti economici / unitati industriale documentatia se va completa cu :
– memoriu tehnic care va cuprinde descrierea activităţii prestate şi breviarul de calcul cu estimarea debitelor şi caracteristicilor apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările Flavus Investitii.
– descrierea fluxului tehnologic (parte scrisă şi desenată) – în cazul operatorilor economici care utilizează apă în procesul tehnologic.

Avizul tehnic de racordare stabilește soluția tehnică și condițiile de furnizare apă / canal pentru utilizator (solicitant).
Documentația anexata la cererea pentru avizul tehnic de racordare va conține :
1. Cerere tip
2. Certificatul de urbanism;
3. Proiectul tehnic de execuţie , cuprinzând următoarele:
– memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului intocmit pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă, racordul la canalizare menajera/pluviala inclusiv solutia tehnica propusa pentru asigurarea rezervei de incendiu;
– plan de situaţie scara 1:500 cu reţelele existente şi proiectate;
– plan de incadrare in zona ;
4. Documentatia economica : devizul estimativ de lucrari – bransament canalizare menajera/pluviala.
5. actul de proprietate/ extras CF / contract de inchiriere
6. pentru agentii economici : certificatul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului
7. alte documente solicitate in situatii speciale de reprezentantii operatorului
Avizul tehnic de racordare va cuprinde conditiile pe care trebuie sa le respecte apele uzate deversate de utilizator in sistemul de canalizare (limite maxim admise pentru impurificatori)
În vederea soluţionării cererii, operatorul:
a) va analiza cantităţile şi încărcările cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apă uzată;
b) va decide emiterea avizului tehnic de racordare pentru utilizator, dacă reţeaua / reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare;
c) refuză emiterea avizului tehnic de racordare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesită
realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de Comisia Tehnico-Economica Flavus Investiții;

Regulament Apa – Canal